Theo báo cáo của Cục đầu tư nước ngoài, trong 5 tháng đầu năm nay, Việt Nam đã đầu tư sang 25 quốc gia, vùng lãnh thổ. Tây Ban Nha là địa bàn dẫn đầu về vốn đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài, chiếm 32,7% tổng vốn đầu tư.

Mỹ xếp thứ hai với tổng vốn cấp mới và tăng thêm là 44,3 triệu đô la, chiếm 24,2% tổng vốn đầu tư. Campuchia xếp thứ 3 với tổng vốn đầu tư 38 triệu đô la, chiếm 20,8% tổng vốn đầu tư. Tiếp theo là Malaysia, Nam Phi, Canada…

Trong đó có một dự án quy mô vốn lớn với 59,8 triệu đô la.

Nguồn số liệu: Bộ Kế hoạch  – Đầu tư

(Số liệu đã làm tròn)