Trang chủ Kinh Tế Thu từ thuế bảo vệ môi trường năm 2019 có thể vượt...

Thu từ thuế bảo vệ môi trường năm 2019 có thể vượt mốc 69.000 tỷ đồng

Thu từ thuế bảo vệ môi trường năm 2019 được Bộ Tài chính dự tính chiếm 4,9% tổng thu, tức là khoảng hơn 69.000 tỉ đồng. Con số này tăng đáng kể so với con số trong dự toán năm nay (khoảng hơn 49.000 tỉ đồng).

Dự toán thu ngân sách từ các khoản thuế phí năm 2019. Ảnh: BTC.

Bộ Tài chính mới đây đã công bố “Báo cáo ngân sách dành cho công dân về Dự toán ngân sách Nhà nước năm 2019 trình Quốc hội”.

Báo cáo cung cấp cho người dân những thông tin, số liệu cơ bản nhất về các căn cứ vĩ mô cơ bản xây dựng dự toán, mục tiêu, nhiệm vụ ngân sách nhà nước năm 2019, cũng như dự toán thu chi ngân sách, cân đối ngân sách, cơ cấu các khoản nợ công và nợ nước ngoài của quốc gia.
Ngoài ra, báo cáo còn cung cấp thêm các thông tin về kế hoạch tài chính – ngân sách nhà nước 3 năm quốc gia 2019-2021 và giải pháp triển khai thực hiện.

Theo Báo cáo, dự toán thu ngân sách năm 2019 là hơn 1,4 triệu tỉ đồng, tương đương 23% GDP. Trong số trên, thu nội địa chiếm 83,2% với khoảng 1,173 triệu tỉ đồng. Còn lại, hai khoản thu lớn khác, thu từ dầu thô và thu từ xuất nhập khẩu, lần lượt là 44.600 tỉ đồng và 189.200 tỉ đồng. Còn thu từ thuế phí chiếm khoảng 20% GDP.

Cụ thể, thu từ thuế bảo vệ môi trường năm sau dự tính chiếm 4,9% tổng thu, tức là khoảng hơn 69.000 tỉ đồng. Con số này tăng đáng kể so với con số trong dự toán năm nay (khoảng hơn 49.000 tỉ đồng).

Thu từ thuế thu nhập cá nhân chiếm 8% trong tổng thu ngân sách, tương ứng khoảng 112.880 tỉ đồng; thuế tiêu thụ đặc biệt chiếm 8,3% (khoảng 117.113 tỉ đồng); thuế tài nguyên chiếm 2,4% (khoảng 33.864 tỉ đồng); thuế xuất nhập khẩu chiếm 4,6% (khoảng 64.906 tỉ đồng); thuế thu nhập doanh nghiệp chiếm 19,6% (khoảng 276.556 tỉ đồng); thuế giá trị gia tăng chiếm 26,4% (khoảng 372.504 tỉ đồng).

Trong khi đó, thu từ việc bán tài sản bao gồm: tiền sử dụng đất, tiền thoái vốn chiếm 9,9% (tương ứng với khoảng 139.689 tỉ đồng); khoản thu từ các loại thuế, phí khác chiếm 15,8% (tương ứng khoảng 222.938 tỉ đồng).

Về dự toán chi, theo báo cáo là khoảng trên 1,633 triệu tỉ đồng, trong đó chi thường xuyên là 63,8% tổng thu, còn lại là chi đầu tư (26,3%), chi trả nợ lãi và viện trợ (7,7%) và dự phòng (2,1%). Bội chi ngân sách dự kiến năm sau là 222.000 tỉ đồng, tương đương 3,6% GDP, thấp hơn mức dự kiến năm nay (tỷ lệ bội chi dự kiến năm nay là 3,67% GDP).

 

Phương Nhi