Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 của SMC là 12/2.

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam – Chi nhánh TP.Hồ Chí Minh (CNVSD) thông báo 12/2 là ngày đăng ký cuối cùng của CTCP Đầu tư Thương mại SMC (HOSE: SMC) để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018.

Đại hội sẽ được tổ chức vào 8h30 ngày 21/4 tại Hội trường Thống Nhất – Hội trường A, Cổng 108 Nguyễn Du, quận 1, TP.Hồ Chí Minh. Nội dung đại hội gồm báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017, phương hướng hoạt động năm 2018, báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2017, báo cáo tài chính năm 2017, phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và thù lao HĐQT, BKS năm 2017, báo cáo kết quả sau phát hành cổ phiếu riêng lẻ năm 2017 và một số nội dung khác…

SMC cho biết năm 2017 ghi nhận 12.654 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng trưởng 34% so với cùng kỳ năm trước và vượt 20,5% kế hoạch năm. Lợi nhuận sau thuế đạt 276,6 tỷ đồng, vượt 84,4% kế hoạch năm.