Thông tin trên là một trong những nội dung đáng chú ý tại dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 06/2016/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ phát thanh, truyền hình, đang được Bộ Thông tin và Truyền thông đưa ra lấy ý kiến rộng rãi.

Điểm mới cơ bản của Dự thảo là bổ sung quy định các doanh nghiệp từ nay đến năm 2020 phải tiến hành cổ phần hóa, tùy từng doanh nghiệp sẽ có tỷ lệ cổ phần do nhà nước nắm giữ khác nhau, trong đó có các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ phát thanh, truyền hình trả tiền.

Tại dự thảo Tờ trình, Ban soạn thảo cũng xác định, theo tinh thần Nghị quyết Trung ương VI về đẩy mạnh phát triển kinh tế tư nhân, cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước, niêm yết trên sàn chứng khoán sau cổ phần hóa sẽ phát triển mạnh và việc các nhà đầu tư nước ngoài quan tâm đến lĩnh vực phát thanh, truyền hình là không tránh khỏi.

Do đó, ngoài việc đáp ứng các quy định của Luật Báo chí về điều kiện cấp phép, Nghị định sửa đổi, bổ sung sẽ điều chỉnh bằng việc bổ sung quy định liên quan như Luật Chứng khoán, bằng cách thiết kế, quy định trường hợp các công ty đại chúng niêm yết trên sàn chứng khoán trong nước có hoạt động cung cấp dịch vụ phát thanh, truyền hình trả tiền được áp dụng tỷ lệ sở hữu vốn nước ngoài theo quy định của Luật Chứng khoán.

Như vậy, việc điều chỉnh quy định về cấp phép vẫn đảm bảo tuân thủ quy định của Luật Báo chí. Việc bổ sung thêm quy định pháp luật về chứng khoán sẽ quy định rõ tỷ lệ sở hữu của nước ngoài và cũng cụ thể hóa điều kiện để các doanh nghiệp nước ngoài muốn cung cấp dịch vụ tại Việt Nam cần thành lập pháp nhân tại Việt Nam theo quy định tại Nghị định sửa đổi, bổ sung này.

Bên cạnh đó, dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung bổ sung thêm một loại hình dịch vụ phát thanh, truyền hình mới “loại hình dịch vụ theo yêu cầu trên mạng Internet”…

Nguồn : M.Hồng