Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Năm Bảy Bảy (NBB) sẽ trình Đại hội đồng cổ đông tổ chức họp ngày 24/4 tới kế hoạch kinh doanh năm 2018 với chỉ tiêu doanh thu 850 tỷ đồng, giảm 24% so với năm 2017, nhưng lợi nhuận trước thuế dự kiến tăng từ 75,6 tỷ đồng lên 215 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ ước đạt 170 tỷ đồng, gấp 2,3 lần năm 2017.

Ngoài ra, NBB cũng sẽ trình đại hội thông qua việc Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP. HCM (CII) được nâng tỷ lệ sở hữu tại NBB lên 49% mà không cần thực hiện thủ tục chào mua công khai. Hiện CII đang sở hữu 34,12% vốn điều lệ NBB, tương đương 33,2 triệu cổ phiếu.

Trước đó, CII đã có văn bản đề nghị được tăng tỷ lệ sở hữu cổ phần NBB để cùng hợp tác phát triển các dự án trọng điểm trong thời gian tới.

Phan Hằng