“Chính phủ kiến tạo phát triển phải đảm bảo sự minh bạch và trách nhiệm giải trình trong mọi hoạt động của bộ máy và đội ngũ công chức, qua đó làm Chính phủ thật sự là của dân, do dân, vì dân”, đó là nhận định của ông Nguyễn Văn Hòa – Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Kon Tum về nguyên tắc Chính phủ kiến tạo phát triển.

Ngày 18/11/2016, Chính phủ ban hành Nghị quyết 100/NQ-CP về “Chương trình hành động của Chính phủ nhiệm kỳ 2016 – 2021, trong đó xác định, “xây dựng tổ chức bộ máy của Chính phủ…với nguyên tắc Chính phủ kiến tạo phát triển” – một thông điệp mới đang được dư luận hết sức quan tâm, đồng tình, ủng hộ.

Trước đó, tại Hội nghị cải cách hành chính diễn ra vào tháng 7 năm ngoái, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cũng nêu rõ chủ trương xây dựng Chính phủ kiến tạo phát triển.

Nhân sự kiện này, Phóng viên có cuộc trao đổi với Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Kon Tum, Ông Nguyễn Văn Hòa về tình hình triển khai thực thi nguyên tắc “Chính phủ kiến tạo phát triển” tại địa phương.

Kon Tum: Dam bao minh bach va trach nhiem giai trinh cua bo may.. - Anh 1

Ông Nguyễn Văn Hòa – Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Kon Tum.

PV: Cần hiểu nguyên tắc “Chính phủ kiến tạo và phát triển” như thế nào cho phù hợp với tinh thần của Nghị quyết 100/NQ-CP?

Ông Nguyễn Văn Hòa – Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum: Nguyên tắc Chính phủ kiến tạo phát triển là chủ trương, quyết tâm của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong nghiệm kỳ 2016 – 2020. Tôi cho rằng Nghị quyết số 100/NQ-CP của Chính phủ là rất cần thiết và kịp thời trong tình hình mới, thể hiện sự quyết tâm xây dựng Chính phủ kiến tạo phát triển để phục vụ Nhân dân.

Chính phủ kiến tạo và phát triển là Chính phủ tạo ra các khuôn khổ thể chế và điều kiện cần thiết khác để từng người dân có thể mưu cầu hạnh phúc, làm cho người dân thật sự có quyền lực. Chính phủ kiến tạo và phát triển là Chính phủ tuân thủ pháp quyền theo nguyên tắc: Người dân được làm tất cả những gì pháp luật không cấm, nhưng Chính phủ và cơ quan công quyền, đội ngũ công chức chỉ được làm những gì mà pháp luật cho phép. Mặt khác, Chính phủ kiến tạo và phát triển là Chính phủ vì lợi ích và nguyện vọng của toàn dân tộc, biết tạo ra cạnh tranh lành mạnh để tất cả mọi chủ thể trong xã hội đều có cơ hội vươn lên, đồng thời Chính phủ có cơ hội thu hút được người tài; phải đảm bảo sự minh bạch và trách nhiệm giải trình trong mọi hoạt động của bộ máy và đội ngũ công chức, qua đó làm Chính phủ thật sự là của dân, do dân, vì dân.

PV: Nguyên tắc “Chính phủ kiến tạo và phát triển” trong xây dựng tổ chức bộ máy cần hiểu như thế nào trong điều kiện cụ thể tại địa phương?

Ông Nguyễn Văn Hòa – Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum: Trong xây dựng tổ chức bộ máy ở địa phương, theo tôi thì nguyên tắc “Chính phủ kiến tạo phát triển” có thể được hiểu là xây dựng bộ máy hành chính nhà nước tinh gọn, trong sạch, vững mạnh, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước của chính quyền địa phương, tập trung rà soát, điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ, sắp xếp bộ máy, tinh giản biên chế gắn với cải cách công vụ, công chức. Tăng cường công tác đào tạo, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có phẩm chất đạo đức tốt, năng lực công tác thực tiễn, tinh thần trách nhiệm và tính chuyên nghiệp cao nhằm nâng cao mức độ hài lòng của tổ chức, công dân đối với sự phục vụ của bộ máy hành chính nhà nước ở địa phương và thực hiện tốt chiến lược công nghiệp hóa, hiện đại hóa; tạo môi trường và điều kiện cho các thành phần kinh tế phát huy mọi tiềm năng trong môi trường cạnh tranh và hội nhập quốc tế; tăng cường giám sát để kiến nghị đề xuất các vấn đề có liên quan đến cân đối và kinh tế vĩ mô.

PV: Với cách hiểu trên về nguyên tắc “Chính phủ kiến tạo và phát triển”, đánh giá, nhìn nhận lại thực tiễn xây dựng tổ chức bộ máy của địa phương thời gian qua, Đồng chí đánh gái như thế nào về những mặt còn tồn tại, hạn chế?

Ông Nguyễn Văn Hòa – Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum: Việc xây dựng bộ máy ở tỉnh theo nguyên tắc “kiến tạo và phát triển” trong thời gian qua đã được tiến hành từng bước đồng bộ, kịp thời. Đặc biệt là trong công tác kiện toàn sắp xếp lại cơ cấu tổ chức bộ máy của các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, cấp huyện trên địa bàn tỉnh. Ngay sau khi các bộ, ngành Trung ương và Bộ nội vụ ban hành các Thông tư, Thông tư liên tịch hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, cấp huyện, UBND tỉnh Kon Tum đã chỉ đạo các sở, ban, ngành tiến hành kiện toàn lại cơ cấu tổ chức bộ máy của 20/20 cơ quan, đơn vị thuộc và trực thuộc UBND tỉnh. Qua đó, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh, cấp huyện đã được quy định cụ thể, tránh được sự chồng chéo; tổ chức bộ máy được sắp xếp theo hướng tinh gọn,hiệu quả. Mặt khác, việc quy định cụ thể số lượng cấp phó đã tạo ra một khuôn khổ pháp lý quan trọng nhằm tránh được tình trạng bổ nhiệm tràn lan.

Bên cạnh đó thì công tác tổ chức bộ máy của tỉnh trong thời gian quan vẫn còn một số hạn chế nhất định. Biên chế của tỉnh được giao quá ít lại vừa phải thực hiện chủ trương tinh giản biên chế của Chính phủ; do đó việc bố trí biên chế để đảm bảo cho bộ máy thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao còn rất khó khăn.

PV: Trong thời gian tới, căn cứ vào những nội dung trong Nghị quyết 100/NQ-CP, địa phương có xây dựng một Chương trình hành động riêng, để xây dựng tổ chức bộ máy theo nguyên tắc “Chính phủ kiến tạo và phát triển”? Nếu có, đơn vị nào sẽ được giao nhiệm vụ chủ trì và dự kiến khi nào sẽ được ban hành?

Ông Nguyễn Văn Hòa – Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum: Thực hiện Nghị quyết số 63/NQ-CP ngày 22/7/2016 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội 5 năm 2016 – 2020; Nghị quyết số 64/NQ-CP ngày 22/7/2016 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; Nghị quyết số 100/NQ-CP ngày 18/11/2016 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ nhiệm kỳ 2016 -2021 và các Nghị quyết của Đảng bộ tỉnh Kon Tum, của HĐND tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum đã ban hành Chương trình số 3303/CTr-UBND ngày 29/12/2016 thực hiện các Nghị quyết của Chính phủ, của Đảng bộ tỉnh khóa XV và Hội đồng nhân dân tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội 5 năm 2016 -2020.

Trong thời gian tới, Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ tập trung chỉ đạo, tăng cường kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Chương trình hành động của tỉnh đạt hiệu quả cao nhất theo đúng tinh thần chỉ đạo của Chính phủ kiến tạo phát triển.

PV: Trân trọng cám ơn ông.

Nguồn: tinnhanhonline.vn

Đọc báo Pháp luật Đời Sống trong ngày cập nhật liên tục từng giờ tại chuyên mục Pháp Luật