Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc (KBC) thông qua kế hoạch phát hành tối đa 200 tỷ đồng trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có tài sản bảo đảm.

Trái phiếu có kỳ hạn 2 năm, tính lãi 6 tháng/lần.

Lãi suất trái phiếu thỏa thuận giữa KBC và nhà đầu tư tùy thuộc vào tình hình thị trường và diễn biến lãi suất tại thời điểm phát hành.

Sau thời gian tối thiểu 12 tháng, Kinh Bắc có thể đề nghị mua lại trái phiếu.

Đại lý phát hành là Công ty cổ phần Chứng khoán MB (MBS).

Ngày phát hành dự kiến trong tháng 6 hoặc tháng 7.

Thùy Linh