Bộ Tài chính, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCK) đang hoàn tất những quy định pháp lý cuối cùng để đưa chứng quyền có bảo đảm vào giao dịch.

Theo đó, cùng với việc UBCK vừa công bố lấy ý kiến các thành viên thị trường góp ý cho dự thảo Quy chế hướng dẫn chào bán và phòng ngừa rủi ro chứng quyền có bảo đảm, Bộ Tài chính cũng vừa công bố dự thảo Thông tư hướng dẫn kế toán chứng quyền có bảo đảm đối với công ty chứng khoán là tổ chức phát hành, để lấy ý kiến rộng rãi.

Dự thảo thông tư này hướng dẫn việc ghi sổ kế toán, lập và trình bày báo cáo tài chính đối với nghiệp vụ chứng quyền có bảo đảm, không áp dụng cho việc xác định nghĩa vụ thuế của các công ty chứng khoán đối với nghiệp vụ chứng quyền có bảo đảm. Thông tư này có hiệu lực áp dụng sau 45 ngày kể từ ngày ký, áp dụng cho năm tài chính bắt đầu từ ngày 1/1/2018.

H.Hòe