Ước tính đến 31/12/2018, dư nợ công dưới 61% GDP, dư nợ Chính phủ dưới 52% GDP, dư nợ vay nước ngoài của quốc gia khoảng 49,7% GDP, trong phạm vi Quốc hội cho phép.

Ảnh minh hoạ

Theo Bộ Tài chính, năm 2018, thực hiện Nghị quyết số 07 của Bộ Chính trị về chủ trương, giải pháp cơ cấu lại NSNN, quản lý nợ công để bảo đảm nền tài chính quốc gia an toàn, bền vững, cơ quan này đã ban hành kế hoạch hành động của ngành tài chính, với 166 nhiệm vụ/đề án cụ thể.

Đồng thời, Bộ Tài chính tích cực xây dựng các văn bản hướng dẫn thi hành Luật quản lý nợ công. Đã cập nhật, báo cáo Thủ tướng Chính phủ chương trình quản lý nợ trung hạn 3 năm giai đoạn 2018-2020; trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt kế hoạch vay, trả nợ của Chính phủ và các hạn mức vay nợ năm 2018.

Tiếp tục cơ cấu lại nợ công theo hướng bền vững, đảm bảo khả năng trả nợ. Kỳ hạn phát hành trái phiếu Chính phủ bình quân năm 2018 là 12,63 năm; lãi suất bình quân khoảng 4,67%/năm, giảm 1,31% so với năm 2017 (5,98%). Nhà đầu tư trái phiếu Chính phủ ngày càng đa dạng hơn, tỷ trọng nắm giữ trái phiếu của ngân hàng thương mại từ 78% cuối năm 2016 giảm xuống còn khoảng 53,1%.

Tăng cường quản lý, giám sát nợ Chính phủ bảo lãnh; kiểm soát chặt chẽ bội chi và vay nợ của ngân sách địa phương. Ước tính đến 31/12/2018, dư nợ công dưới 61% GDP, dư nợ Chính phủ dưới 52% GDP, dư nợ vay nước ngoài của quốc gia khoảng 49,7% GDP, trong phạm vi Quốc hội cho phép.

Ngoài ra, trong năm 2018, Bộ Tài chính đã tích cực phối hợp với các bộ, ngành và địa phương trong việc xây dựng nghị định hướng dẫn cơ chế tự chủ trong các lĩnh vực; quy hoạch mạng lưới đơn vị sự nghiệp công lập; ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng NSNN; sắp xếp, tổ chức lại một số đơn vị sự nghiệp công lập; rà soát các loại phí chuyển sang cơ chế giá dịch vụ; ban hành các văn bản hướng dẫn về chế độ thu nộp, quản lý, sử dụng một số loại phí, lệ phí. Hiện đang tổ chức đánh giá, nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Nghị định số 16/2015/NĐ-CP về cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập để đáp ứng yêu cầu tình hình mới.

Hà Lê