UBND TP Hà Nội vừa ban hành Văn bản số 1406/UBND-KT triển khai các giải pháp tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp.

Theo đó, UBND TP yêu cầu các sở, ban, ngành tổ chức rà soát, kiến nghị cắt giảm, đơn giản hóa các TTHC, giảm thời gian và chi phí cho doanh nghiệp, trong đó tập trung rà soát, kiến nghị cắt giảm, đơn giản hóa các điều kiện kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước của từng đơn vị gửi Sở Tư pháp để tổng hợp, báo cáo UBND Thành phố. Xây dựng hình ảnh cơ quan thân thiện, công chức Thủ đô thân thiện. Thực hiện tốt chủ đề năm 2018: “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị”.

Tăng cường công tác tuyên truyền để cộng đồng doanh nghiệp hiểu rõ và ủng hộ, hợp tác trong các chương trình cải cách, hiện đại hóa giải quyết TTHC, đặc biệt là lợi ích của việc thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4. Hoàn thành đúng tiến độ các các dịch vụ công trực tuyến.

Đoàn Kiểm tra công vụ của UBND Thành phố (do Sở Nội vụ là trưởng đoàn) khi thực hiện kiểm tra, rà soát kết quả giải quyết thủ tục hành chính của các sở, ngành, quận huyện, thị xã, cần thống kê riêng toàn bộ kết quả giải quyết thủ tục hành chính chậm liên quan đến doanh nghiệp của các đơn vị, báo cáo UBND Thành phố. Công khai, minh bạch hoạt động của các cơ quan nhà nước trên môi trường mạng. Hình thành cơ chế tương tác giữa chính quyền các cấp với doanh nghiệp qua cổng Thông tin điện tử.

Sở Kế hoạch và Đầu tư: Tập trung đẩy mạnh việc tư vấn, hướng dẫn miễn phí cho doanh nghiệp thực hiện thủ tục, hồ sơ đăng ký doanh nghiệp; thực hiện giải quyết các thủ tục đăng ký doanh nghiệp đúng hoặc trước thời hạn; thực hiện 100% hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử.

Sở Tài nguyên và Môi trường: Rà soát các quy định liên quan đến thu hồi đất, giải phóng mặt bằng, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất và khả năng tiếp cận đất đai cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa, rà soát quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất bảo đảm tính nhất quán, công khai minh bạch thông tin. Nghiên cứu, đề xuất chính sách đột phá trong việc tạo quỹ đất cho doanh nghiệp đầu tư sản xuất kinh doanh, trong đó xem xét, giải quyết các vướng mắc trong việc thu hồi đất đối với trường hợp sử dụng đất vào mục đích kinh doanh, sản xuất.

Sở Công Thương: Rà soát các quy định liên quan đến triển khai thực hiện quy định tại Nghị định số 09/2018/NĐ-CP ngày 15-1-2018 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại và Luật Quản lý ngoại thương về hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của nhà đầu tư nước ngoài; tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam; thực hiện giải quyết các thủ tục cấp, sửa đổi, bổ sung, cấp lại Giấy phép kinh doanh, Giấy phép lập cơ sở bán lẻ theo đúng quy định; đảm bảo trình tự, thủ tục, thời hạn xem xét, giải quyết hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh, Giấy phép lập cơ sở bán lẻ của tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định, tuyệt đối không ảnh hưởng quyền và lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài.

Tháo gỡ về thủ tục cho các nhà đầu tư; chú trọng các dự án lớn để tập trung hoàn thành thủ tục đẩy nhanh tiến độ cấp phép, thực hiện dự án. Đôn đốc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và thực hiện quyết liệt các giải pháp đẩy nhanh tiến độ thi công, giải ngân vốn đầu tư ngay từ đầu năm.

Nâng cao chất lượng công tác đối thoại với cộng đồng doanh nghiệp, giải quyết thực chất, dứt điểm các vướng mắc của doanh nghiệp, công khai kết quả theo dõi, giám sát quá trình xử lý sau đối thoại với doanh nghiệp; báo cáo kết quả đối thoại, những nội dung đã giải quyết và những nội dung vượt thẩm quyền về Sở Kế hoạch và Đầu tư theo định kỳ hàng quý để tổng hợp, báo cáo UBND Thành phố.

Tiếp tục tổ chức có hiệu quả các khóa đào tạo hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa tăng cường năng lực quản trị, minh bạch tài chính để tiếp cận tín dụng tốt hơn; tổ chức đào tạo, nâng cao nghiệp vụ hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa cho đội ngũ cán bộ làm công tác hỗ trợ doanh nghiệp. Sở Kế hoạch và Đầu tư khẩn trương phổi hợp các cơ quan liên quan xây dựng, sớm hoàn thiện trình UBND Thành phố ban hành Đề án Hỗ trợ Khởi nghiệp sáng tạo trên địa bàn Thành phố trong quý 11/2018; tổ chức thực hiện tốt Kế hoạch hỗ trợ khởi nghiệp trên địa bàn Thành phố.

Cục Thuế, Cục Hải quan Thành phố tiếp tục đẩy mạnh cải cách TTHC, giảm thời gian làm thủ tục thuế, thủ tục thông quan của doanh nghiệp, kịp thời giải đáp, tháo gỡ ngay những vướng mắc cho doanh nghiệp về thuế; tiếp tục quản lý chặt chẽ, thu thuế đúng, đủ, kịp thời đối với hộ kinh doanh lớn, chống thất thu đối với hộ khoán; nghiên cứu, đề xuất chính sách thu thuế và chế độ kế toán đơn giản theo quy định, phù hợp với doanh nghiệp nhỏ, đặc biệt là doanh nghiệp được chuyển đổi từ hộ kinh doanh.

Sở Khoa học và Công nghệ: Tăng cường thực hiện các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới công nghệ, ứng dụng khoa học công nghệ thông qua việc triển khai các dự án, chương trình liên quan đến lĩnh vực nghiên cứu đổi mới công nghệ.

Các Hội, Hiệp hội doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố phát huy vai trò là cầu nối giữa chính quyền Thành phố với doanh nghiệp, chủ động nắm bắt, tổng hợp những khó khăn, vướng mắc và đề xuất của doanh nghiệp, kịp thời báo cáo UBND Thành phố (qua Sở Kế hoạch và Đầu tư) để giải quyết.

HP