Theo Sách trắng Doanh nghiệp Việt Nam 2019, tổng doanh thu thuần của toàn bộ DN đang hoạt động có kết quả sản xuất kinh doanh đạt 20,66 triệu tỷ đồng.

doanh nghiep tu nhan tao ra doanh thu chiem ty le chi phoi
Tổng doanh thu thuần của khu vực DN ngoài nhà nước năm 2017 đạt 11,7 triệu tỷ đồng, chiếm 56,8% doanh thu thuần của toàn bộ khu vực DN. Ảnh: Internet.

Thông tin của Sách trắng Doanh nghiệp Việt Nam 2019 cho biết, tổng số DN đang hoạt động có kết quả sản xuất kinh doanh (SXKD) cập nhật vào thời điểm 31/12/2017 trên phạm vi cả nước là 560.417 DN, tăng 11% so với thời điểm 31/12/2016.

Theo loại hình DN, khu vực DNNN có 2.486 DN đang hoạt động có kết quả SXKD, chiếm 0,4% số DN cả nước, giảm 6,6% so với cùng thời điểm năm 2016. Khu vực DN ngoài nhà nước có 541.753 DN, chiếm 96,7% số DN cả nước, tăng 10,9% và khu vực FDI có 16.178 DN, chiếm 2,9% số DN cả nước, tăng 15,5%.

Về số liệu doanh thu của DN đang hoạt động có kết quả sản xuất kinh doanh, báo cáo của Sách trắng DN Việt Nam 2019 cho thấy, năm 2017, tổng doanh thu thuần của toàn bộ DN đang hoạt động có kết quả sản xuất kinh doanh đạt 20,66 triệu tỷ đồng, tăng 18,5% so với năm 2016, tăng cao hơn tốc độ tăng nguồn vốn của DN (tăng 17,5%).

Theo loại hình DN thì tổng doanh thu thuần của khu vực DN ngoài nhà nước năm 2017 đạt 11,7 triệu tỷ đồng, chiếm 56,8% doanh thu thuần của toàn bộ khu vực DN, tăng 20,2% so với năm 2016.

Khu vực DN FDI đạt 5,8 triệu tỷ đồng, chiếm 28,1%, tăng 20,6% và khu vực DNNN đạt 3,1 triệu tỷ đồng, chiếm 15,1%, tăng 9,1%.

Bình quân giai đoạn 2016-2017 mỗi năm DN tạo ra 19,1 triệu tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 53,3% so với bình quân giai đoạn 2011-2015.

Cũng chia theo loại hình doanh nghiệp, giai đoạn 2016-2017, khu vực DN ngoài nhà nước tạo ra doanh thu chiếm tỷ lệ chi phối trong toàn bộ khu vực DN, bình quân mỗi năm khu vực này tạo ra 10,8 triệu tỷ đồng, chiếm 56,4% doanh thu toàn bộ khu vực DN, tăng 64,4% so với bình quân giai đoạn 2011-2015.

Khu vực DN FDI tạo ra 5,3 triệu tỷ đồng, chiếm 27,8%, tăng 74,7 % và khu vực DNNN tạo ra xấp xỉ 3 triệu tỷ đồng, chiếm 15,7%, tăng 5% (trong đó khu vực doanh nghiệp 100% vốn nhà nước tạo ra 1,92 triệu tỷ đồng, chiếm 10,1%, tăng 8,2%).

Hoài Anh