Quy trình trợ giúp trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS gồm 5 bước đang được Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đề xuất.

Theo dự thảo, trợ giúp trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS cần đảm bảo các nguyên tắc sau: Đảm bảo có sự tham gia của trẻ em; đảm bảo không kỳ thị, không phân biệt đối xử; đảm bảo tính bảo mật thông tin; việc tiết lộ thông tin phải đảm bảo vì lợi ích tốt nhất của trẻ em.

Quy trình hỗ trợ can thiệp trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS gồm: 1. Tiếp nhận phối hợp xử lý thông tin; 2. Xác định nhu cầu cần hỗ trợ của trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS; 3. Xây dựng, phê duyệt kế hoạch hỗ trợ can thiệp trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS; 4. Thực hiện kế hoạch hỗ trợ, can thiệp trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS; 5. Rà soát, đánh giá sau khi thực hiện kế hoạch hỗ trợ, can thiệp trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS.

Theo dự thảo, người quản lý và trợ giúp trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS có trách nhiệm lập danh sách trẻ bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS sau khi tiếp cận với trẻ em và gia đình trẻ em. Thu thập các thông tin tổng quát về trẻ em và các thành viên khác trong gia đình trẻ em và nhu cầu của trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS.

Người quản lý và trợ giúp trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS có trách nhiệm đánh giá, xác định nhu cầu của trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS theo các dịch vụ  sau: Chăm sóc sức khỏe; hỗ trợ dinh dưỡng; hỗ trợ giáo dục; hỗ trợ tâm lý; phúc lợi xã hội; bảo vệ trẻ em và trợ giúp pháp lý.

Căn cứ kết quả xác định nhu cầu của trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS, người quản lý và trợ giúp trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS lập kế hoạch trợ giúp trẻ em.

Người quản lý và trợ giúp trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS có trách nhiệm trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã, phường, thị trấn phê duyệt kế hoạch trợ giúp trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS hoặc Giám đốc cơ sở cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em, cơ sở trợ giúp xã hội phê duyệt đối với trường hợp trẻ em đang sống tại các cơ sở trên.

Người quản lý và trợ giúp trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS tại các cơ sở cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em, cơ sở trợ giúp xã hội có trách nhiệm thực hiện kế hoạch gồm: Tổ chức cung cấp các dịch vụ theo nhu cầu của trẻ em tại trung tâm khi trung tâm đủ điều kiện cung cấp dịch vụ cho trẻ em; chuyển tuyến, kết nối với các cơ quan, đơn vị chức năng hoặc cơ sở cung cấp dịch vụ y tế, giáo dục, tư vấn tâm lý chuyên sâu cho trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS; hỗ trợ trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS đoàn tụ với cha, mẹ khi cha mẹ trẻ em đủ điều kiện chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em; hỗ trợ trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS sống tại cơ sở được nhận chăm sóc thay thế theo quy định của điều 60, 62, 63 của mục 3, Luật Trẻ em; có biện pháp bảo vệ và phòng ngừa trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS khỏi xâm hại, bạo lực.

Ủy ban nhân dân huyện có trách nhiệm chỉ đạo phòng Lao động – Thương binh và xã hội tiếp nhận các dịch vụ chuyển tuyến của cấp xã và điều phối kết nối trợ giúp trẻ em được tiếp cận với các dịch vụ theo nhu cầu của trẻ em.

Tuệ Văn