Nghị định mới Chính phủ vừa ban hành đã mở cửa cho các doanh nghiệp tư nhân kinh doanh dịch vụ đăng kiểm xe cơ giới. Đồng thời, quy định các tổ chức kinh doanh dịch vụ kiểm định xe cơ giới sẽ không được kinh doanh vận tải bằng xe ô tô.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa chính thức ký ban hành Nghị định 63/2016/NĐ-CP quy định về điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm định xe cơ giới. Theo đó, các tổ chức, cá nhân đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm định đối với ô tô, rơ mooc hoặc sơ mi rơ mooc và các loại xe tương tự (gọi là xe cơ giới) sẽ được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định xe cơ giới và tham gia kinh doanh dịch vụ này.

Đơn vị kinh doanh dịch vụ kiểm định xe cơ giới phải đáp ứng các điều kiện: Việc thành lập đơn vị đăng kiểm phải phù hợp Quy hoạch tổng thể mạng lưới các đơn vị đăng kiểm và dây chuyền kiểm định; Tổ chức đáp ứng điều kiện về cơ sở vật chất, thiết bị, nhân lực theo quy định, được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định xe cơ giới.

Nội dung Nghị định quy định các đơn vị kiểm định phải đáp ứng đủ quy định về điều kiện cơ sở vật chất, nhà xưởng, thiết bị. Cụ thể, đơn vị đăng kiểm có một dây chuyển kiểm định loại I phải có diện tích mặt bằng tối thiểu sử dụng cho hoạt động kiểm định là 1.250 m2. Đơn vị đăng kiểm có một dây chuyển kiểm định loại II phải có diện tích mặt bằng tối thiểu sử dụng cho hoạt động kiểm định là 1.500 m2. Đối với đơn vị có hai dây chuyền kiểm định có tổng diện tích tối thiểu là 2.500m2 . Các đơn vị có 3 dây chuyền kiểm định trở lên thì diện tích sử dụng cho hoạt động kiểm định từ dây chuyền thứ 3 trở lên tăng thêm tương ứng cho mỗi dây chuyền không nhỏ hơn 625m2.

Ngoài ra, các đơn vị này cũng phái có cơ sở dữ liệu phải được bảo mật theo yêu cầu của việc kiểm định và kết nối được để truyền dữ liệu về cơ sở dữ liệu kiểm định chung cúa cả nước tại Cục Đăng kiểm; Có hệ thống tiếp nhận thông tin đăng ký kiểm định trước của chủ xe qua điện thoại, website hoặc thông qua dịch vụ công trực tuyến…

Thủ tướng cũng đồng ý nguyên tắc đối với các đơn vị đăng kiểm theo dự thảo trình lên trước đó của Bộ GTVT. Nghị định mới nêu rõ: chỉ tổ chức được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kiểm định mới được phép kinh doanh dịch vụ kiểm định xe cơ giới. Các tổ chức này sẽ không được kinh doanh vận tải bằng xe ô tô, bảo dưỡng, sửa chữa xe cơ giới hoặc có liên quan trực tiếp với tổ chức kinh doanh vận tải bằng xe ô tô, bảo dưỡng sửa chữa xe cơ giới. Nếu là công ty cổ phần thì tổ chức, cá nhân kinh doanh vận tải bằng xe ô tô, báo dưỡng, sửa chữa xe cơ giới chỉ được nắm giữ không quá 10% cổ phần của tổ chức kinh doanh dịch vụ kiểm định.

Hoạt động của các đơn vị đăng kiểm mới cũng được quy định chặt chẽ. Theo đó, đơn vị đăng kiểm sẽ bị đình chỉ 1 phần hoặc toàn bộ hoạt động kinh doanh đăng kiểm từ 1 đến 3 tháng nếu không đảm bảo điều kiện về cơ sở vật chất, nhân lực, thiết bị,… theo quy định tại Nghị định này.

Thực hiện kiểm định và cấp giấy chứng nhận kiểm định không đúng tiêu chuẩn, thẩm quyền; có từ 3 lượt dăng kiểm viên trở lên bị đình chỉ hoặc 2 đăng kiểm viên trở lên bị thu hồi giấy chứng nhận đăng kiểm viên trong thời gian 12 tháng; sử dụng, phân công đăng kiểm viên kiểm định không phù hợp với nội dung giấy chứng nhận đăng kiểm viên.

Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2016.

Phúc Vinh