Đề án “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cán bộ cấp chiến lược đủ năng lực, phẩm chất và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ” trình tại Hội nghị Trung ương 7, khoá XII đã đề cập đến việc bổ nhiệm cán bộ trẻ “vượt cấp” vào vị trí lãnh đạo.

Theo đó, xuyên suốt Đề án về công tác cán bộ trình Hội nghị Trung ương lần này là siết chặt kỷ luật, kỷ cương, ràng buộc trách nhiệm, kiểm soát chặt chẽ quyền lực nhưng đồng thời mở ra không gian, môi trường để tạo động lực cho cán bộ tiếp tục đổi mới và phát triển, nhất là cán bộ trẻ có năng lực, triển vọng. Trên cơ sở đó, sau này sẽ có quy định cụ thể đối với những trường hợp như thế nào thì được bố trí vượt cấp.

Đề án cũng đưa ra thảo luận liên quan đến việc đánh giá cán bộ sẽ gắn với kết quả hoàn thành nhiệm vụ; ưu tiên người trẻ có tài vào vị trí lãnh đạo, kể cả vượt cấp. Song song với việc bổ nhiệm vượt cấp sẽ chống cho triệt để kiểu bổ nhiệm cán bộ “thần tốc”.

Cán bộ trẻ có cơ hội được bố trí “vượt cấp” vào vị trí lãnh đạo - ảnh 1Ảnh minh họa/Ngọc Diệp -congly.vn

Trong bối cảnh công nghệ 4.0, phải có đội ngũ cán bộ, nhất là đội ngũ cán bộ trẻ đủ sức vươn lên để nhận lấy sức mạnh đó. Và một trong những yêu cầu là phải tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, bồi dưỡng lý tưởng nhân sinh quan cách mạng cho đội ngũ cán bộ nói chung, đặc biệt chăm sóc đội ngũ cán bộ trẻ, nhất là những người có năng lực, triển vọng.

Cùng với đó, đề án cũng đề cập đến đội ngũ cán bộ cấp chiến lược được xây dựng với cơ cấu 3 độ tuổi. Nhóm thứ nhất là những người đang ở vị trí đứng đầu các bộ ngành, địa phương; phó bí thư tỉnh, thành ủy, thứ trưởng các bộ tính đến trước thềm đại hội còn đủ tuổi đảm bảo thời gian 5 năm công tác; Nhóm thứ hai ở cấp vụ trưởng, phó chủ tịch, thường vụ các tỉnh, thành ủy được quy hoạch chức danh lãnh đạo các bộ ngành, địa phương, còn thời gian công tác tối thiểu 10 năm tính đến trước thềm đại hội; Nhóm thứ ba cũng là những người có chức danh tương tự như trên, tính đến cả cấp phó vụ trưởng và tương đương, nhưng có thời gian tối thiểu 15 năm công tác. Được biết, vừa qua một số thứ trưởng được bổ nhiệm khi ở độ tuổi 40.

Sắp tới Nghị quyết cũng đề ra chương trình chiến lược quốc gia về nhân tài để thu hút, tập hợp những người trong Đảng và ngoài Đảng, kể cả người nước ngoài quy tụ về phụng sự Tổ quốc. Làm sao tạo điều kiện cho cán bộ trẻ, giao quyền cho họ để nắm giữ các vị trí của đất nước, đảm bảo sự chuyển giao vững chắc giữa các thế hệ.

Hà Anh (t/h)