Chiều ngày 11/1/2017 tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương (BCĐCCTP Trung ương) nhiệm kỳ 2016-2021 đã tổ chức Phiên họp thứ hai dưới sự chủ trì của đồng chí Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước, Trưởng BCĐCCTP Trung ương.

 

Theo đánh giá, năm 2016, BCĐCCTP Trung ương và các cấp ủy, tổ chức đảng có liên quan trực thuộc Trung ương đã có nhiều cố gắng trong việc chỉ đạo triển khai thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng về CCTP. Phần lớn các cấp ủy, tổ chức đảng có liên quan ở Trung ương và các tỉnh ủy, thành ủy đã kiện toàn tổ chức bộ máy cơ quan tham mưu, giúp việc về CCTP đồng thời xây dựng được quy chế làm việc, chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện các nhiệm vụ CCTP ở từng cơ quan, tổ chức, địa phương. Bên cạnh đó, tổ chức bộ máy của các cơ quan được giao thực hiện các nhiệm vụ tư pháp đã được kiện toàn theo đúng quy định của Hiến pháp, Luật tổ chức TAND, Luật tổ chức VKSND, Luật tổ chức CQĐT hình sự và các văn bản pháp luật có liên quan; công tác giám sát, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp có nhiều tiến bộ… Mặt khác, chất lượng hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án từng bước được nâng cao, đã hạn chế đến mức thấp nhất tình trạng oan, sai; cơ bản đã bảo đảm được quyền con người, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của các cơ quan, tổ chức, cá nhân, góp phần thúc đẩy kinh tế phát triển nhanh, bền vững và xây dựng xã hội lành mạnh.

Tại Phiên họp, các thành viên BCĐCCTP Trung ương đã thảo luận cho ý kiến đồng thời cơ bản tán thành đối với các nội dung trong dự thảo Báo cáo tổng kết công tác CCTP năm 2016; phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2017 và dự kiến chương trình làm việc của Ban Chỉ đạo năm 2017.

Phát biểu kết luận Phiên họp, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đánh giá cao những kết quả mà BCĐCCTP Trung ương đạt được trong năm 2016 đồng thời chỉ ra những mặt còn tồn tại, hạn chế, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện các nhiệm vụ CCTP thời gian qua.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang đề nghị, trong năm 2017, các cấp ủy, tổ chức đảng có liên quan trực thuộc Trung ương cần bám sát, nhiệm vụ phương hướng đã đề ra trong đó cần đẩy mạnh việc phổ biến, quán triệt thực hiện các nhiệm vụ CCTP theo đúng đường lối, chủ trương của Đảng đặc biệt là phải bám sát Nghị quyết 49 của Bộ Chính trị về chiến lược CCTP và các phương hướng, nhiệm vụ CCTP đã được đề cập trong Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng và các nghị quyết khác của Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Đồng thời tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền và tổ chức thi hành nghiêm túc các quy định của Hiến pháp và các văn bản pháp luật về tổ chức, hoạt động tư pháp mới được Quốc hội thông qua. Mặt khác, cần thường xuyên kiểm tra, giám sát, chấn chỉnh kịp thời các biểu hiện sai phạm; thực hiện tốt mục tiêu xây dựng nền tư pháp trong sạch, vững mạnh, dân chủ, nghiêm minh, từng bước hiện đại; bảo vệ pháp luật, công lý, quyền con người, quyền công dân, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của các cơ quan, tổ chức và cá nhân; bảo đảm sự phù hợp với quá trình phát triển kinh tế – xã hội của đất nước và yêu cầu hội nhập quốc tế trong giai đoạn mới. Đồng thời, phải gắn nhiệm vụ này với việc thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI và khóa XII về đấu tranh chống suy thoái về tư tưởng chính trị, phẩm chất, đạo đức và các biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa nhằm góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ tư pháp và nền tư pháp trong sạch, vững mạnh.

Ban Chi dao Cai cach tu phap Trung uong hop phien thu hai - Anh 2

Toàn cảnh Phiên họp

Đề cập đến nội dung Chương trình làm việc của Ban Chỉ đạo năm 2017, Chủ tịch nước Trần Đại Quang cũng yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng trình đề án, báo cáo cần chủ động tổ chức nghiên cứu, xây dựng đề án, báo cáo và tổ chức lấy ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức có liên quan gửi về Ban Chỉ đạo theo đúng thời gian đã dự kiến nhằm giúp Ban Chỉ đạo thực hiện đúng chương trình làm việc đã đề ra.

Văn Tình